Vedtekter

OPPLÆRINGSKONTORET INNLANDET (OKINN) Vedtektene er utarbeidet med hjemmel i forskrift om godkjenning av opplæringskontor og om tilskudd til opplæringskontor og lærebedrifter, fastsatt av Kirke – utdannings – og forsknings-departementet 5. januar 1996, retningslinjer for registrering i Brønnøysundregistrene, og opplæringslova med forskrift. Vedtatt første gang på stiftelsesmøte 18.des. 1997 Sist revidert: 06.06.18

§ 1 NAVN
1.1 Foreningens navn er: Opplæringskontoret Innlandet Forkortet til OKINN
1.2 Forretningsadressen er: Parkgt.64, 2325 Hamar

§ 2 FORMÅL
2.1 Kontorets formål er å: – informere om fagene og fagopplæringsordningen, og rekruttere nye lærlinger, lærekandidater, og lærebedrifter. – samarbeide med fylkeskommunen om formidling av lærlinger og lærekandidater – på vegne av medlemmene være kontraktspart med lærlingene/ lære- kandidatene og administrere opplæringen av dem
– koordinere og være behjelpelig med å legge til rette og kvalitetssikre medlemmenes opplæringsvirksomhet
– gi råd om tilbudsstrukturen i videregående skole og uttale seg om utvikling av læreplaner
– arrangere kurs/ samlinger for lærlinger og fagansvarlige

§ 3 JURIDISK PERSON
Opplæringskontoret er organisert som en forening. Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk enhet med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 MEDLEMSKAP
4.1 Virksomheter som kan godkjennes av fylkeskommunen til å forestå hele eller deler av opplæringen av lærlinger eller lærekandidater, og som tilslutter seg disse vedtekter kan bli medlem i opplæringskontoret. Søknad om medlemskap sendes skriftlig. Søknaden avgjøres av styret. Medlemskapets gyldighet registreres ved signert samarbeidsavtale. 4.2 Utmelding kan skje, men ansvaret i forbindelse med inngåtte lærekontrakter må oppfylles. Utmelding må skje skriftlig, og vil gjelde først etter at forpliktelsene overfor lærlingene er oppfylt.

§ 5 ØKONOMI
5.1 Kontorets virksomhet finansieres ved offentlige tilskudd som ytes til lærebedrifter- og/eller en serviceavgift per lærling som fastsettes av årsmøtet.
5.2 Alle tilskudd utbetales til opplæringskontoret, som igjen fordeler disse til deltakende medlemmer. Den delen av tilskuddet som fordeles til medlemmene fastsettes hvert år av årsmøtet.
5.3 Regnskapet revideres av registrert revisor.
5.4 Årsmøtet bestemmer hvordan overskudd skal disponeres.
5.5 Opplæringskontorets konti disponeres av daglig leder.
5.5 Signaturretten i opplæringskontoret tilligger styreleder og daglig leder sammen.

§ 6 ÅRSMØTET
6.1 Innen utgangen av april måned hvert år, skal det avholdes årsmøte. Årsmøtet er opplæringskontorets øverste myndighet. Hvert medlem representerer en stemme på årsmøtet.
6.2 Årsmøtet innkalles med fjorten (14) dagers skriftlig varsel, ledsaget av beretning og regnskap for siste driftsår, samt budsjett for kommende driftsår. Innkomne saker sendes medlemmene syv (7) dager før årsmøtet.
6.3 Årsmøtet skal behandle styrets beretning, regnskap og revisjonsberetning for det foregående år, og styrets forslag til budsjett for det kommende år.
6.4 Årsmøtet skal foreta valg av styre som består av fem (5) medlemmer, samt fem (5) personlige varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 2 år av gangen 6.5 Årsmøtet velger leder og nestleder ved særskilt valg. Leder og nestleder velges for ett (1) år.
6.6 Årsmøtet oppnevner valgkomite på tre (3) medlemmer.
6.7 På årsmøtet skal opplæringskontorets daglige leder møte. Styret har møte- og forslagsrett. Yrkesopplæringsnemnda/fylkeskommunen kan delta som observatør.
6.8 Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Varslingsfrist er den samme som for ordinært årsmøte.
6.9 Alle vedtak avgjøres med simpelt flertall. Dette gjelder ikke §§ 11 og 12

§ 7 STYRET
7.1 Opplæringskontorets styre består av 5 medlemmer inkludert leder og nestleder med 5 personlige varamedlemmer som alle velges av årsmøtet.
7.2 Styret velges blant medlemmene. Yrkesopplæringsnemnda/Fylkeskommunen har møte og talerett i styret.
7.3 Styret er ansvarlig for opplæringskontorets drift, og for å iverksette årsmøtets vedtak. Styret engasjerer revisor.
7.4 Styret behandler alle saker som ikke er tillagt årsmøtet, og ikke delegert ved fullmakt til opplæringskontorets daglige leder.
7.5 Fylkeskommunen tilsetter daglig leder etter råd fra styret. Styret utarbeider arbeidsbeskrivelse og gir nødvendige fullmakter til daglig leder. 7.6 Daglig leder deltar på styremøtene og er sekretær uten stemmerett.
7.7 Styret er beslutningsdyktig når minst tre (3) av styremedlemmene inklusive leder eller nestleder er til stede.
7.8 Alle vedtak avgjøres ved simpelt flertall. Ved lik stemmegivning gjelder leders dobbeltstemme.

§ 8 OPPLÆRINGSKONTORETS OPPGAVER / PLIKTER
8.1 Opplæringskontorets oppgave er å være et serviceorgan for medlemmene. Dette omfatter blant annet:
8.2 Sørge for at det opprettes lærekontrakt /opplæringskontrakt med lærlingen / lærekandidaten og sende kontrakten til fylkeskommunen for godkjenning.
8.3 Påse at lærlingen/lærekandidaten får opplæring i samsvar med den aktuelle læreplanen og i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover og regler. Opplæringskontoret kan omplassere lærlinger til andre medlemsbedrifter dersom den medlemsbedriften som i utgangspunktet har ansatt lærlingen, ikke kan gi den opplæringa som læreplanen krever, eller andre forhold tilsier at lærlingen bør flyttes.
8.4 Følge opp lærling, lærekandidat og lærebedrift i hele læretida. Gi råd og veiledning, og bidra til å løse eventuelle konflikter.
8.5 Melde avbrudd i læretid som er av en slik varighet at de har konsekvenser for lærlingens opplæringsløp, til fylkeskommunen.
8.6 Arrangere kurs og samlinger for lærlinger, lærekandidater, faglige ledere og instruktører.
8.7 Opplæringskontoret har plikt til å påse at lærlingen får vurdering iht. forskrift til opplæringslova §3.1. Lærlingens rett til vurdering omfatter underveisvurdering, sluttvurdering og dokumentasjon av opplæringa. Opplæringskontoret melder lærlingen/lærekandidaten opp til fagprøve/ kompetanseprøve ved læretidens utløp.
8.8 Bidra til å effektivisere og kvalitetssikre medlemmenes opplæringsvirksomhet.
8.9 Skaffe oversikt over tilgjengelige læreplasser.
8.10 I samarbeid med medlemsbedriftene og fylkeskommunen, informere om lærlingordningen, rekruttere og formidle lærlinger og lærekandidater til medlemsbedriftene.
8.11 Søke om godkjenning for nye medlemsbedrifter, og nye fag i eksisterende medlemsbedrifter.
8.12 Utbetale tilskudd til medlemsbedriftene iht. vedtak i årsmøtet.
8.13 Dokumentere overfor fylkeskommunen at medlemmene samlet tilfredsstiller krava i opplæringslovens § 4.3, og melde endringer i læreforhold og medlemsmasse til fylkeskommunen.
8.14 Holde god kontakt med opplæringsavdelingen i fylkeskommunen, å ivareta årlig rapportering om opplæring av lærlinger og lærekandidater.
8.15 Gi råd om tilbudsstrukturen i videregående skole og uttale seg om utvikling av læreplaner.

§ 9 MEDLEMSBEDRIFTENES OPPGAVER / PLIKTER
9.1 Inngå samarbeidsavtale og rette seg etter opplæringskontorets vedtekter og bestemmelser.
9.2. Stille læreplasser til disposisjon for personer under utdanning, og ta i mot lærlinger fra andre medlemsbedrifter ved behov.
9.3 Være arbeidsgiver for lærlingene og lærekandidatene.
9.4 Betale lærlingen/lærekandidaten lønn iht. gjeldende tariff. 9.5 Tilrettelegge produksjon og opplæring slik at lærlingen og lærekandidaten kan nå målene i den fastsatte læreplanen.
9.6 Påse at opplæring skjer iht. læreplanen og gjeldende lover og forskrifter. 9.7 Stille til rådighet en faglig kvalifisert person (faglig leder) som har ansvaret for opplæringa, og en eller flere instruktører som skal forestå opplæringa. 9.8 En eller flere representanter for arbeidstakerne skal sammen med faglig leder jevnlig føre tilsyn med at lærebedriften følger pliktene etter opplæringsloven med forskrift. 9.9 Utvikle en intern plan for opplæringen som sikrer at lærlingen og lærekandidaten får opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen. 9.10 Gjennomføre halvårlige vurderinger av lærlinger og lærekandidater 9.11 Skape et godt arbeids- og læringsmiljø. 9.12 Følge opp Opplæringskontorets kvalitetssystemer. 9.13 Melde fra til opplæringskontoret om sykdom, permisjoner, fravær etc. som har en slik varighet at det har konsekvenser for opplæringen 9.14 Stille til rådighet nødvendig arbeidsplass, materiell, redskaper og assistenthjelp under fag- og svenneprøver.

§ 10 ADMINISTRASJON
10.1 Opplæringskontoret ledes av en daglig leder. Denne har ansvaret for at driften skjer innenfor vedtatte budsjetter og gjeldene vedtekter.

§ 11 ENDRING AV VEDTEKTER
11.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av stemmeberettigede på årsmøtet.

§ 12 OPPLØSNING
12.1 Beslutning om oppløsning kan treffes av ordinært eller ekstraordinært årsmøte når et flertall på 2/3 av medlemmene vedtar dette. I tilfelle oppløsning fatter årsmøtet beslutning om anvendelse av foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål.