Informasjon vedr lærlinger under COVID-19 pandemi

Informasjon fra Innlandet fylkeskommune og opplæringskontoret

Covid 19
Publisert 20 mar. 2020

Permittering av lærlinger

Det er mulig for bedrifter å permittere lærlinger midlertidig på grunn den veldige spesielle situasjonen vi befinner oss i. Hvis det er aktuelt å permittere lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater, er det viktig at de får god informasjon om det som skjer, slik at de ikke føler seg overlatt til seg selv.

Les henstilling fra Yrkesopplæringsnemnda i Innlandet til alle lærebedrifter og opplæringskontor om å strekke seg langt før man går til det skritt å permittere lærlinger. (PDF, 109 kB)

Fylkeskommunen vil i denne situasjonen foreløpig ikke registrere avbrudd i læretiden, siden varslene om permittering gjelder en kort periode, de fleste er på 2-3 uker. Dersom det viser seg at permitteringene får en varighet på over 1 måned, og opplæringskontoret/ lærebedriften vurderer at det er behov for utsatt utløpsdato for læretiden, melder opplæringskontoret det til fylkeskommunen.

NB! Medlemsbedrifter i Opplæringskontoret Innlandet sender beskjed om permittering og andre forhold som gjelder lærlingene til opplæringskontoret som ivaretar all kontakt med fylkeskommunen.

Lønn under permittering

I regjeringens krisepakke er det angitt at de som er permittert, sikres full lønn inntil 6G i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker dette fra dag 3 til 20. Det er presisert at lærlinger som mister lærlingplassen på grunn av virusutbruddet, skal sikres en inntekt på samme nivå som lærlinglønnen.

Fag- og svenneprøver

Dersom en lærebedrift eller en prøvestasjon er åpen for ordinær drift og forutsetningene for gjennomføring er til stede, kan prøver avvikles som planlagt. Dersom det er satt begrensinger på prøvestedet, for eksempel at en institusjon er stengt for utenforstående, flyttes prøven til annet sted, evt. til en prøvestasjon. Er det ikke er mulig å gjennomføre prøven på annet sted, må prøven utsettes. I forbindelse med tiltak for å hindre smitte av korona-virus, har vi orientert prøvenemnder som gjennomfører fagprøver om å innskjerpe rutiner i samsvar med nasjonale anbefalinger om smittevern. Vi har også bedt om at prøvenemndene forholder seg til tiltakene på hvert enkelt arbeidssted.

Viktig informasjon fra NAV og UDIR

Lenke til NAV om lønn ved permittering

Lenke til NAV info til bedrifter ved permittering

Lenke til NAV om følger av koronavirus

Lenke til UDIR - koronavirus og følger for opplæring