Informasjon fra Opplæringskontoret og Innlandet fylkeskommune - enhet for fag og yrkesopplæring

Viktig informasjon vedr lærlinger/lærekandidater, avvikling av fagprøver mm.

Svart penn
Publisert 17 mar. 2020

Til medlemsbedrifter i Opplæringskontoret Innlandet, faglig ledere og lærlinger/lærekandidater

Vi ber om at dere fortløpende sender beskjed til oss i opplæringskontoret om permitterte lærlinger/lærekandidater. Vi er tilgjengelig på telefon og epost om dere har noen spørsmål. I denne perioden vil vi ikke gjennomføre ordinære oppfølgingsbesøk.

Ønsker dere alt godt i denne krevende tiden.

Informasjon fra Innlandet fylkeskommune – enhet for fag og yrkesopplæring:


Til opplæringskontorene i Innlandet

I forbindelse med situasjonen som har oppstått som følge av koronapandemien, vil Innlandet fylkeskommune, enhet for fag og yrkesopplæring informere dere om dette:

  • Alle i enhet for fag og yrkesopplæring jobber hjemmefra og er tilgjengelige både på telefon og e-post som vanlig. De nærmeste to ukene vil rådgiverne i enheten ha færrest mulig møter ute i bedriftene, men i stedet håndtere flest mulig henvendelser via telefon og e-post.
  • Fag- og svenneprøver- dersom en lærebedrift eller en prøvestasjon er åpen for ordinær drift og forutsetningene for gjennomføring er til stede, så kan prøver avvikles som planlagt. Dersom det er satt begrensinger på prøvestedet, for eksempel at en institusjon er stengt for utenforstående, flyttes prøven til annet sted, evt. til en prøvestasjon. Er det ikke er mulig å gjennomføre prøven på annet sted, må prøven utsettes. I forbindelse med tiltak for å hindre smitte av korona-virus, har vi orientert prøvenemnder som gjennomfører fagprøver om å innskjerpe rutiner i samsvar med nasjonale anbefalinger om smittevern. Vi har også bedt om at prøvenemndene forholder seg til hvert enkelt arbeidssteds tiltak.
  • Opplæringskontorene har sendt oss en rekke meldinger om permitterte lærlinger. Det er helt riktig at dere gjør det. Vi forventer at det vil komme avklaringer fra UDIR når det gjelder permitteringer, avbrudd, forlengelse av læretid og tilskudd. I mellomtiden forholder vi oss til følgende foreløpige lokale rutine for Innlandet: Vi vil i denne situasjonen foreløpig ikke registrere avbrudd i læretid, siden varslene om permittering gjelder en kort periode, de fleste er på 2-3 uker. Vi ber opplæringskontorene ha en løpende dialog med medlemsbedriftene med sikte på at lærlingene så fort som mulig kommer tilbake i arbeid. Dersom det viser seg at permitteringene får en varighet på over 1 måned, og opplæringskontoret vurderer at det er behov for utsatt utløpsdato for læretiden, ber vi dere gi oss melding om det. Vi må som sagt komme tilbake til dere med informasjon om i hvilke tilfeller permitteringer vil føre til endret utløpsdato for læretiden.
  • I regjeringens krisepakke er det angitt at de som er permittert, sikres full lønn inntil 6G i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker dette fra dag 3 til 20. Spesielt er det presisert at læringer som mister lærlingplassen på grunn av virusutbruddet, skal sikres en inntekt på samme nivå som lærlinglønnen.
  • Viktig informasjon fra NAV og UDIR finner dere på disse sidene:
  • Søkere til læreplasser i Innlandet er nå tilgjengelige for opplæringskontorene og de selvstendige lærebedriftene i VigoBedrift. Arbeidet med formidlingen fra vår side vil fortsette som planlagt, men vi vil ha fortløpende kontakt med opplæringskontorene for å drøfte situasjonen utover våren.
  • Vi vil senere orientere dere om hvordan vi planlegger gjennomføring av dialogmøter med det enkelt opplæringskontor denne våren.
  • Foreløpig opprettholder vi vårmøte med opplæringskontorene den 12. mai 2020. Nærmere informasjon vil bli gitt.